private string host = "ftp://ftp.example.com";
private string user = "example.com";
private string pass = "sifre";
private FtpWebResponse ftpResponse = null;
private Stream ftpStream = null;
private int bufferSize = 2048;
private FtpWebRequest FTP=null;

public bool download(string sunucu_yolu, string kayitedilecek_yer)
    {
      if (NetworkKontrol.InternetKontrol())
      {
        try
        {
          FTP = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(host + "/" + sunucu_yolu);
          FTP.Credentials = new NetworkCredential(user, pass);
          FTP.UseBinary = true;
          FTP.UsePassive = true;
          FTP.KeepAlive = true;
          FTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile;
          ftpResponse = (FtpWebResponse)FTP.GetResponse();
          ftpStream = ftpResponse.GetResponseStream();
          FileStream localFileStream = new FileStream(kayitedilecek_yer, FileMode.Create);
          byte[] byteBuffer = new byte[bufferSize];
          int bytesRead = ftpStream.Read(byteBuffer, 0, bufferSize);
          try
          {
            while (bytesRead > 0)
            {
              localFileStream.Write(byteBuffer, 0, bytesRead);
              bytesRead = ftpStream.Read(byteBuffer, 0, bufferSize);
            }

            return true;
          }
          catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Hata"); }
          
          localFileStream.Close();
          ftpStream.Close();
          ftpResponse.Close();
          FTP = null;
        }
        catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Hata"); }
        return false;
      }
      else
        return false;
    }
    
    public bool upload(string dosya_yolu)
    {
      if (NetworkKontrol.InternetKontrol())
      {
        try
        {
          FileInfo FI = new FileInfo(dosya_yolu);
          string uri = host + "/" + FI.Name;
          FTP = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(uri);
          FTP.Credentials = new NetworkCredential(user, pass);
          FTP.UsePassive = true;
          FTP.UseBinary = true;
          FTP.KeepAlive = true;
          FTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;
          FTP.ContentLength = FI.Length;
          int buffLength = 2048;
          byte[] buff = new byte[buffLength];
          int contentLen;
          FileStream FS = FI.OpenRead();

          Stream strm = FTP.GetRequestStream();
          contentLen = FS.Read(buff, 0, buffLength);
          while (contentLen != 0)
          {
            strm.Write(buff, 0, contentLen);
            contentLen = FS.Read(buff, 0, buffLength);
          }
          strm.Close();
          FS.Close();
          return true;
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Hata");
          return false;
        }

      }
      else
        return false;
    }
    
    public bool delete(string deleteFile)
    {
      if (NetworkKontrol.InternetKontrol())
      {
        try
        {
          FTP = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(host + "/" + deleteFile);
          FTP.Credentials = new NetworkCredential(user, pass);
          FTP.UseBinary = true;
          FTP.UsePassive = true;
          FTP.KeepAlive = true;
          FTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.DeleteFile;
          ftpResponse = (FtpWebResponse)FTP.GetResponse();
          ftpResponse.Close();
          FTP = null;
          return true;
        }
        catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Hata"); }
        return false;
      }
      else
        return false;
    }

 

using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;

namespace backgroundWorker_Kullanım
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      Thread.RunWorkerAsync();//BackgroundWorker(Thread)'ı RunWorkerAsync() fonksiyonu ile başlatırız.
    }
    int toplam;
    private void Thread_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      //Arka Planda çalışacak kodlarımız. Dikkat: 
      //Örneğin Veritabanından veri çekiyoruz
      //Çektiğimiz verileri burda Arayüz bulunan Componentlere(Listbox,Combobox,Datagridview vs) aktarmıyoruz
      //Çünkü o Componentlere mainThread' te eriştiği için Çapraz iş parçacığı hatası alırız
      //Bu yüzden verileri Array,DataTable,Hash dizilerine,değiskenlere vs atarız 
      //Örnek:
      for (int i = 0; i < 10; i++)
        toplam +=i;
    }

    private void Thread_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {
      //Thread_DoWork fonksiyonu çalışıp bittiğinde ardından bu fonksiyon çalışır
      //Burda ise Arayüz Componentlerine veriyi aktardığımız fonksiyondur
      //Örnek
      label.Text = toplam + "";
    }
  }
}

 

GPS Kullanım Tamamını indir

package com.example.ali.gpskullanm;

import android.Manifest;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.net.ConnectivityManager;
import android.net.NetworkInfo;
import android.net.Uri;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.OutputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
  LocationListener ll;
  LocationManager lm;
  Context c;
  double enlem, boylam;
  TextView tenlem,tboylam;
  ConnectivityManager cm;
  NetworkInfo networkinfo;
  AlertDialog.Builder dialog;
  int saat=(1000*60*60);
  vt vt_sinfi;
  SQLiteDatabase db;
  Button btn;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    c = this;
    vt_sinfi=new vt(c);
    btn=(Button)findViewById(R.id.btn);
    btn.setOnClickListener(this);

    tenlem=(TextView)findViewById(R.id.enlem);
    tboylam=(TextView)findViewById(R.id.boylam);
    dialogcreate();

  }
  public void dialogcreate()
  {
    dialog=new AlertDialog.Builder(c);
    dialog.setTitle("Konum");
    dialog.setMessage("Konumu Açınız!!");
    dialog.setPositiveButton("Tamam", new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {

      }
    });
    dialog.create().show();
  }
  public void init()
  {
    lm=null;
    lm = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
    ll = new LocationListener() {
      @Override
      public void onLocationChanged(Location location) {
        enlem = location.getLatitude();
        boylam = location.getLongitude();
        tenlem.setText(enlem+"");
        tboylam.setText(boylam+"");
        cm=(ConnectivityManager)getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
        networkinfo=(NetworkInfo) cm.getActiveNetworkInfo();
        if(networkinfo!=null&&networkinfo.isConnected())
        {
          if(veri_kontrol())
            sunucuya_ekle();
          post(enlem+"",boylam+"");
        }
        else
        {
          konum_ekle(enlem+"",boylam+"");
          Toast.makeText(c, "Konum veritabnına kayıtedildi", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
        lm.removeUpdates(ll);

      }
      @Override
      public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle bundle) {

      }
      @Override
      public void onProviderEnabled(String s) {
        Toast.makeText(c, "GPS Veri bilgileri Alınıyor...", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
      @Override
      public void onProviderDisabled(String s) {
        Toast.makeText(c, "GPS Bağlantı Bekleniyor...", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    };
    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      Toast.makeText(c,"Konum açınız!!!",Toast.LENGTH_LONG).show();
      return;
    }
    if(networkinfo!=null&&networkinfo.isConnected()) {//bağlandı ise tru döndürür
      lm.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_PROVIDER,6000,0, ll);
    }
    else
    {
      lm.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 6000, 0, ll);
    }
  }
  public void post(final String enlem, final String boylam)
  {

    new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        try {
          URL url = new URL("http://alikomesogutlu.org/yandexmap.php");
          HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
          conn.setReadTimeout(10000);
          conn.setConnectTimeout(15000);
          conn.setRequestMethod("POST");
          conn.setDoInput(true);
          conn.setDoOutput(true);

          Uri.Builder builder = new Uri.Builder()
              .appendQueryParameter("enlem",enlem)
              .appendQueryParameter("boylam", boylam);
          String query = builder.build().getEncodedQuery();

          OutputStream os = conn.getOutputStream();//bağlantının cıkısı
          BufferedWriter writer = new BufferedWriter(
              new OutputStreamWriter(os, "UTF-8"));
          writer.write(query);
          writer.flush();
          writer.close();
          os.close();
          conn.connect();
          Log.d("hata",conn.getResponseMessage());
        }
        catch (Exception ex)
        {

        }
        runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {

            Toast.makeText(c,"Konum sunucuya kayıt edildi.",Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        });
      }
    }).start();
  }
  public void baglan()
  {
    try {
      db=vt_sinfi.getWritableDatabase();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Toast.makeText(c,ex.getMessage(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
  public void konum_ekle(String enlem,String boylam)
  {
    try {
      baglan();
      ContentValues par=new ContentValues();
      par.put("enlem",enlem);
      par.put("boylam",boylam);
      db.insertOrThrow("konum",null,par);
      db.close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Toast.makeText(c,ex.getMessage(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
  public void sunucuya_ekle()
  {
    try {
      baglan();
      Cursor cursor=db.query("konum",new String[]{"enlem","boylam"},null,null,null,null,null);
      cursor.moveToPosition(-1);
      while (cursor.moveToNext())
        post(cursor.getString(0),cursor.getString(1));
      cursor.close();
      vt_sinfi.onUpgrade(db,0,0);
      db.close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Toast.makeText(c,ex.getMessage(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
  public boolean veri_kontrol()
  {
    try {
      baglan();
      Cursor cursor=db.rawQuery("select * from konum",null);
      if(cursor.getCount()>0)
      {  db.close();
        return true;
      }
      else {
        db.close();
        return false;
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Toast.makeText(c,ex.getMessage(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return false;
    }
  }

  @Override
  public void onClick(View view) {
    init();
  }
}
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<?php
$enlem='36.584014';
$boylam='36.163995'; 
if(isset($_POST['konum']))
{
	$enlem_boylam=explode(",",$_POST['konum']);
	$enlem=$enlem_boylam[0];
	$boylam=$enlem_boylam[1];

}
if(isset($_POST['enlem'])&&isset($_POST['boylam']))
{
$dosya=fopen('konum.txt','a');
fwrite($dosya,$_POST['enlem'].",".$_POST['boylam']."-");
fclose($dosya);
}
else
{
	try{
$dosya=fopen('konum.txt','r');
$boyut=filesize('konum.txt');
$veri=fread($dosya,$boyut);
fclose($dosya);
$konum=explode("-",$veri);

	}
	catch(Exception $ex)
	{
		echo $ex->getMessage();
	}
?>
  <title>YMapsML examples. Map parameters</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cscript%20src%3D%22http%3A%2F%2Fapi-maps.yandex.ru%2F2.0%2F%3Fload%3Dpackage.full%26lang%3Dtr-TR%22%20type%3D%22text%2Fjavascript%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="<script>" title="<script>" />
<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cscript%20type%3D%22text%2Fjavascript%22%3E%0D%0Aymaps.ready(init)%3B%0D%0Afunction%20init%20()%20%7B%0D%0A%20%20%20var%20myMap%20%3D%20new%20ymaps.Map('map'%2C%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20center%3A%20%5B%3C%3Fphp%20echo%20%24enlem%3B%3F%3E%2C%20%3C%3Fphp%20echo%20%24boylam%3B%3F%3E%5D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20zoom%3A%2012%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%7D)%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20myPlacemark%20%3D%20new%20ymaps.Placemark(%5B%3C%3Fphp%20echo%20%24enlem%3B%3F%3E%2C%20%3C%3Fphp%20echo%20%24boylam%3B%3F%3E%5D%2C%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content%3A%20'%C4%B0skenderun!'%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20balloonContent%3A%20'Buradas%C4%B1n%C4%B1z!!!!'%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%0D%0A%20%20%20myMap.controls%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20.add('searchControl'%2C%20%7B%20left%3A5%2C%20top%3A%205%20%7D)%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20.add('smallZoomControl'%2C%20%7B%20left%3A%205%2C%20top%3A%20165%20%7D)%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20.add('typeSelector')%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20.add('mapTools'%2C%20%7B%20left%3A%205%2C%20top%3A%20460%20%7D)%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20.add('trafficControl'%2C%20%7B%20left%3A%20270%2C%20top%3A%205%20%7D)%3B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20myMap.geoObjects.add(myPlacemark)%3B%0D%0A%7D%0D%0A%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="<script>" title="<script>" />
</head>
<body>
<table>
<tr><td>
<form method="post">
<select name="konum" id="konum" onchange='this.form.submit()' >
<option value="Seçiniz...">Seçiniz...</option> 
<?php
for($i=0;$i<count($konum)-1;$i++){
?>
<option value="<?php echo $konum[$i];?>"><?php echo $konum[$i];?></option> 
<?php }?>
</select>
</form>
</td><td>
<?php 
}
?>
  <div id="map" style="width:640px; height:400px;"></div>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

OnlineDBIslemler Tamamını İndir

package com.example.ali.onlinedbkullanim;

import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.net.Uri;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;


import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener,AdapterView.OnItemClickListener{
  Context c;
  EditText tad,tgun;
  Button btn;
  int[] id;
  String[] ad;
  ListView lv;
  ArrayList<String> liste;
  ArrayAdapter<String> adp;
  AlertDialog.Builder dialog;
  int secilen_id;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    c=this;
    liste=new ArrayList<String>();
    lv=(ListView)findViewById(R.id.list);
    lv.setOnItemClickListener(this);
    adp=new ArrayAdapter<String>(c,android.R.layout.simple_list_item_1,liste);
    lv.setAdapter(adp);
    btn=(Button)findViewById(R.id.btn_ekle);
    btn.setOnClickListener(this);
    tad=(EditText)findViewById(R.id.tad);
    veri_getir();

  }
  public void post(final Uri.Builder builder)
  {

    new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        try {
          URL url = new URL("http://alikomesogutlu.com/db.php");
          HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
          conn.setReadTimeout(10000);
          conn.setConnectTimeout(15000);
          conn.setRequestMethod("POST");
          conn.setDoInput(true);
          conn.setDoOutput(true);

          String query = builder.build().getEncodedQuery();

          OutputStream os = conn.getOutputStream();//bağlantının cıkısı
          BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(os, "UTF-8"));
          writer.write(query);
          writer.flush();
          writer.close();
          os.close();

        }
        catch (Exception ex)
        {
          Log.d("hata",ex.getMessage());
        }
        runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            veri_getir();
          }
        });
      }
    }).start();
  }
public void veri_getir()
{
    new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        try {
          URL url = new URL("http://alikomesogutlu.com/db.php");
          HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

          StringBuilder builder=new StringBuilder();
          BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));

          String json="";

          while ((json = bufferedReader.readLine()) != null)
            builder.append(json + "\n");

          JSONArray jsonArray = new JSONArray(builder.toString().trim());
           id = new int[jsonArray.length()];
           ad = new String[jsonArray.length()];

          for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
            JSONObject obj = jsonArray.getJSONObject(i);

            id[i] = obj.getInt("id");
            ad[i]=obj.getString("ad");
          }
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Log.d("hata",ex.getMessage());
        }
        runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
           liste.clear();
           adp.notifyDataSetChanged();
          for (int i=0;i<id.length;i++)
            adp.add(ad[i]);
          }
        });
      }
    }).start();
}
  @Override
  public void onClick(View view) {
    if(tad.getText().length()>0)
    {
      Uri.Builder builder = new Uri.Builder();//post paremetreleri ayarlanıyor
      builder.appendQueryParameter("ad",tad.getText()+"");
      builder.appendQueryParameter("durum", "0");
      post(builder);
      tad.setText("");
    }

  }
  @Override
  public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
    dialog=new AlertDialog.Builder(c);
    tgun=new EditText(c);
    tgun.setText(liste.get(i));
    secilen_id=id[i];
    dialog.setView(tgun);
    dialog.setTitle("Güncelle/Sil");
    dialog.setPositiveButton("Sil", new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
        Uri.Builder builder = new Uri.Builder();//post paremetreleri ayarlanıyor
        builder.appendQueryParameter("id",secilen_id+"");
        builder.appendQueryParameter("durum", "1");
        post(builder);
      }
    });
    dialog.setNegativeButton("Güncelle", new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
        if(tgun.getText().length()>0) {
          Uri.Builder builder = new Uri.Builder();//post paremetreleri ayarlanıyor
          builder.appendQueryParameter("ad", tgun.getText() + "");
          builder.appendQueryParameter("durum", "2");
          builder.appendQueryParameter("id", secilen_id + "");
          post(builder);
        }
        else
          Toast.makeText(c,"Alan Boş bırakılamaz!!",Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    });
    dialog.create().show();
  }
}
<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>
<?php
 function conn(){
	 try{
	 return	$baglanti=new PDO('mysql:host=localhost;port=3306;dbname=Veritabanı ismi;charset=utf8',"Kulanıcı ismi","Şifre");
	}
	catch(PDOException $ex)
	{
		$ex->getMessage();
	}
 }
 
 function insert($ad)
 {
	 try{
		 $baglanti=conn();
	$sorgu1=$baglanti->prepare("insert into kisiler(ad) values(?)");
  $sorgu1->bindParam(1,$ad);
  $sorgu1->execute();
  $baglanti=null;
	}
	catch(PDOException $ex)
	{
		$ex->getMessage();
	}
 }
 function get_data()
 {
	 try{
		 $baglanti=conn();
	$sorgu=$baglanti->prepare("select * from kisiler order by id desc");
  $sorgu->execute();
	$veri=$sorgu->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
  $dizi;
	$sayac=0;
	foreach($veri as $deger)
	{
		$dizi[$sayac++]=['id'=>$deger["id"],'ad'=>$deger["ad"]];
	}
	$baglanti=null;
	echo json_encode($dizi);
	}
	catch(PDOException $ex)
	{
		$ex->getMessage();
	}
 }
 function update($ad,$id)
 {
	 try{
		 $baglanti=conn();
	$sorgu1=$baglanti->prepare("update kisiler set ad=? where id=?");
  $sorgu1->bindParam(1,$ad);
	$sorgu1->bindParam(2,$id);
  $sorgu1->execute();
  $baglanti=null;
	}
	catch(PDOException $ex)
	{
		$ex->getMessage();
	}
 }
 function data_delete($id)
 {
	 try{
		 $baglanti=conn();
	$sorgu1=$baglanti->prepare("delete from kisiler where id=?");
	$sorgu1->bindParam(1,$id);
  $sorgu1->execute();
  $baglanti=null;
	}
	catch(PDOException $ex)
	{
		$ex->getMessage();
	}	 
 }
 if(isset($_POST['ad'])&&isset($_POST['durum'])&&$_POST['durum']=='0')
 {
  insert($_POST['ad']);	 
 }
 else if(isset($_POST['id'])&&isset($_POST['durum'])&&$_POST['durum']=='1')
 {
  data_delete($_POST['id']);
 }
 else if(isset($_POST['ad'])&&isset($_POST['id'])&&isset($_POST['durum'])&&$_POST['durum']=='2')
 {
  update($_POST['ad'],$_POST['id']);
 }
 else{
	get_data();
 }
?>

 

<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<?php
  function getir($url,$aranan){
    $cekilen_veri = file_get_contents($url);
		//file_get_contents fonksiyonu belirtilen siteyi html halini return eder
    preg_match_all($aranan, $cekilen_veri, $data);
		//preg_match_all fonksiyonu 3 paremetre alır.
		//ilk paremetresi hangi kalıplar arasındaki verilerin alınacağı yer yazılır.
		//ikinci paremetresi ise verinin nerden alınacağı 
		//alınan verinin hangi değişkene atılacağı yazılır
    return $data;
  }

  if(isset($_GET["id"]) && !empty($_GET["id"])){//Eğer id doğru bir sekilde geldi ise içeriğini göster 

    $deger=getir('http://www.iste.edu.tr/duyuru-merkezi/'.$_GET["id"],'@<div class="text-title border border-gray border-only-bottom mb-3">(.*?)</section>@si');
    $deger=trim($deger[1][0])
		 ?>
    <form method="GET" action="http://alikomesogutlu.org/bot.php">
    <input type="submit" value="GERİ">
    </form>
    <?php

    if(strstr($deger, "TIKLAYIN")){

      $dizi = explode('<div class="text-container">', $deger);
      $dizi2 = explode('<a href="', $dizi[1]);
      $dizi3 = explode('">', $dizi2[1]);

      $deger2=getir($dizi3[0],'@<div class="text-container">(.*?)</div>@si');
      

      for($i=0;$i<count($deger2[1]);$i++){
        echo $deger2[1][$i];
      }
      echo "</div>";

    }
    else{
      $veri=explode('<div class="pswp" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">',$deger);
	    echo "<div>".$veri[0];//eğer içerikte link yoksa direk içerik varsa ekrana yazdır  

		}
  }
  else { //gelmedi ise tekrardan duyuruları getir
     if(isset($_POST["kategori"]))     
		 { 
	    $secilen_kategori=$_POST["kategori"];
			$bulunan_kategori="";
			 $kategoriler=["GENEL"=>"genel","ÖĞRENCİ"=>"ogrenci","AKADEMİK"=>"akademik","KAMPÜS"=>"kampus"];
			 foreach($kategoriler as $key=>$kad)
			  if($secilen_kategori==$key)
			  {
				  $bulunan_kategori=$kad;
				  break;
			  } 
			 $deger=getir('http://iste.edu.tr/duyuru-merkezi/'.$bulunan_kategori,'@<article class="border border-gray border-only-bottom mb-3 pb-3">(.*?)</article>@si');
		 }
			 else
			 { 
		 $deger=getir('http://iste.edu.tr/duyuru-merkezi/genel','@<article class="border border-gray border-only-bottom mb-3 pb-3">(.*?)</article>@si');
		//article taglarını çek
			 }
    array_shift($deger[0]);//dizinin 0. indisdeki değerini sil
    ?>

		 <form method="POST" action="">
    <input type="submit"  value="GENEL" name="kategori">
    <input type="submit" value="ÖĞRENCİ" name="kategori">
    <input type="submit" value="AKADEMİK" name="kategori">
    <input type="submit" value="KAMPÜS" name="kategori">
    </form>	
		
	  <ul>
    <?php
    for($a=0;$a<count($deger[0]);$a++){
      $dizi = explode('</b></a></span></span>', $deger[0][$a]);//belirtilen sablona göre patlat
      $dizi2 = explode('<a href="', $dizi[1]);//sonra belirtilen sablona göre bir daha patlat
      $dizi3 = explode('">', $dizi2[1]);
      $dizi4 = explode('</h3>', $dizi3[2]);

      $dizi5 = explode('duyuru-merkezi/',trim($dizi3[0]));//dizi5 te linkler var dizi4 te duyuru baslıkları var
      ?>
      <li><a href="bot.php?id=<?=$dizi5[1]?>"><?=trim($dizi4[0])?></a></li>
      <?php
    }

  }
?>
    </ul>
</body>
</html>

 

package com.example.ali.tabhostkullanm;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TabHost;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 TabHost tab;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  tab=(TabHost)findViewById(R.id.tab);
  tab.setup();
    TabHost.TabSpec s1=tab.newTabSpec("Sayfa-1");//yeni segmeler olusturuluyor
    TabHost.TabSpec s2=tab.newTabSpec("Sayfa-2");
    TabHost.TabSpec s3=tab.newTabSpec("Sayfa-3");

    s1.setContent(R.id.tab1);//her tabın Linearlayoutu ayarlanıyor
    s2.setContent(R.id.tab2);
    s3.setContent(R.id.tab3);
    s1.setIndicator("Sayfa-1");//gösterge ayarlanıyor
    s2.setIndicator("Sayfa-2");
    s3.setIndicator("Sayfa-2");
    tab.addTab(s1);//sayfalar tabhosta ekleniyor
    tab.addTab(s2);
    tab.addTab(s3);
  }
}
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TabHost
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/tab"
    >

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:orientation="vertical">

      <TabWidget
        android:id="@android:id/tabs"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

      <FrameLayout
        android:id="@android:id/tabcontent"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <LinearLayout
          android:id="@+id/tab1"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="vertical">
         <!-- 1.Sayfa layout'u-->
        </LinearLayout>

        <LinearLayout
          android:id="@+id/tab2"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="vertical">
          <!-- 2.Sayfa layout'u-->
        </LinearLayout>

        <LinearLayout
          android:id="@+id/tab3"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="vertical">
          <Button
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content" />
          <!-- 3.Sayfa layout'u-->
        </LinearLayout>

      </FrameLayout>
    </LinearLayout>
  </TabHost>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

 

Hepsini indir

package com.example.ali.myapplication;


import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v4.app.FragmentManager;
import android.support.v4.app.FragmentTransaction;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RelativeLayout;


import com.example.ali.myapplication.fragment1.form;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{

 RelativeLayout rl;
 LinearLayout ll;
 Fragment frg;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    PageCreate();
  }

  public void PageCreate()
  {
    rl=(RelativeLayout)findViewById(R.id.cerceve);//layoutu alıyoruz cünkü icersisine ekleme yapmak için
    ll=new LinearLayout(this);
    ll.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
    ViewGroup.LayoutParams lp=new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
    ll.setLayoutParams(lp);//genislik ve yükseklik ayarlandi
      Button btn=new Button(this);
      btn.setText("fragment'e geçis");
      int id=1;
      btn.setId(id);
      btn.setOnClickListener(this);
      ll.addView(btn);
      rl.addView(ll);
  }

  @Override
  public void onClick(View view) {
    frg=new form();
    FragmentManager fm=getSupportFragmentManager();//fragment yöneticisi
    FragmentTransaction ft=fm.beginTransaction();//transaction islemi basladı
    ft.replace(rl.getId(),frg);//layoutlar yer degistirdi
    ft.commit();//
  }

}
package com.example.ali.myapplication.fragment1;

import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;

import com.example.ali.myapplication.R;

/**
 * A simple {@link Fragment} subclass.
 */
public class form extends Fragment {
 Button btn;
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
   final Fragment fgm=this;
   View view=inflater.inflate(R.layout.fragment_form,container,false);//view 'e esitledik componentleri baglamak için
   btn=(Button)view.findViewById(R.id.btn);
   btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View view) {
       getFragmentManager().beginTransaction().remove(fgm).commit();//fragment silindi ve onaylandı
     }
   });
   return view;
  }


}