Java KaloriHesaplahepsi indir

create database Kaloriler
create table Kategoriler(
KNO int primary key identity(10,10),
KAD nvarchar(50) not null
)
create table Besinler(
BNO int primary key identity(1,1),
BAD nvarchar(50) not null,
BM?KTAR float not null,
BKALOR? float not null,
KNO int not null
foreign key(KNO) references Kategoriler(KNO)
)
import java.io.*;
import java.sql.*;

public class Calistir {

	public Connection baglan()
	{  
		Connection baglanti=null;
		try
		{
			 baglanti=DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=Kaloriler;integratedSecurity=true");
		}
		catch(SQLException ex)
		{
			System.out.println(ex.getMessage()+"hata");
		}
	return baglanti;}
	public int kategoriekle(String ad,String birim)
	{ int no=0;
		Connection baglanti=null;
		try
		{
			 baglanti=baglan();
			 PreparedStatement sorgu=baglanti.prepareStatement("insert into Kategoriler(KAD,KBİRİM) values(?,?)");
			 sorgu.setString(1, ad);
			 sorgu.setString(2, birim);
			 sorgu.executeUpdate();
		  baglanti.close(); 
		}
		catch(SQLException ex)
		{
			System.out.println(ex.getMessage());	
		}
	
	try {
			baglanti=baglan();
			PreparedStatement sorgu2=baglanti.prepareStatement("select KNO from Kategoriler where KAD=?");
			  sorgu2.setString(1,ad);
			  ResultSet veri=sorgu2.executeQuery();
			  veri.next();
			  no=veri.getInt("KNO");
			  veri.close();
			  baglanti.close();
		}
		catch(SQLException ex1)
		{
		System.out.println(ex1.getMessage());	
		}
	return no;}
	public void bekle(String ad,double miktar,double kalori,int kno)
	{
		Connection baglanti=null;
		try
		{
			 baglanti=baglan();
			 PreparedStatement sorgu=baglanti.prepareStatement("insert into Besinler(BAD,BMİKTAR,BKALORİ,KNO) values(?,?,?,?)");
			 sorgu.setString(1, ad);
			 sorgu.setDouble(2, miktar);
			 sorgu.setDouble(3,kalori);
			 sorgu.setInt(4, kno);
			 sorgu.executeUpdate();
		  baglanti.close();
		}
		catch(SQLException ex)
		{
			
		}	
	}
public static void main(String[] arg) throws FileNotFoundException 
{ 
String[] kategoriler= {"Sebzeler","Şarküteri","Et Ürünleri","Şekerli Gıdalar","Yağlar","Kuru Gıdalar","Unlu Mamuller","Meyveler","Süt Ürünleri","İçecekler","Çorbalar","Tatlılar"}; 
String yol="C:\\Users\\Ali\\Desktop\\Kalori.txt";
Calistir db=new Calistir();
try 
{
  File dosya=new File(yol);
	BufferedReader bfr=new BufferedReader(new FileReader(dosya));
int no=0;
	while(bfr.ready())
{ 
  boolean durum=false;
	String[] veri=bfr.readLine().split(":");
  if(veri.length==2)
  {
  	String ad=veri[0].trim();
  	String miktar=veri[1].trim();
  	for(int i=0;i<kategoriler.length;i++)
  	{
  		if(ad.equals(kategoriler[i]))
  		{
  			durum=true;
  			break;
  		}			
  	}
  	if(durum)
      no=db.kategoriekle(ad,"100gr");
  	else 
  		 db.bekle(ad,100.0,Double.parseDouble(miktar), no);
  }
}
}
catch(IOException ex)
{
 	System.out.println(ex.getMessage());
}
}
}
package VeriTabani;
import java.sql.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import com.microsoft.sqlserver.jdbc.*;

public class DB {

private Connection baglan() 
{
 Connection baglanti=null;
 try
 {  
	 baglanti=DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=Kaloriler;integratedSecurity=true");
 }
	catch(SQLException ex)
 {
		JOptionPane.showMessageDialog(null, "HATA="+ex.getMessage());
 }
return baglanti;}

public void kategorigetir(JComboBox<String> jckategori,JComboBox<Integer> jcnumara)
{
  jckategori.removeAllItems();	
  jcnumara.removeAll();
  Connection baglanti=null;
  try
  {
 	 baglanti=baglan();
 	 Statement sorgu=baglanti.createStatement();
 	 ResultSet veri=sorgu.executeQuery("select KAD,KNO from Kategoriler");
   while(veri.next())
  	 {
  	    jckategori.addItem(veri.getString("KAD"));
  	    jcnumara.addItem(veri.getInt("KNO"));
  	 }
   jcnumara.setSelectedIndex(0);
   veri.close();
   baglanti.close();
  }
 	catch(SQLException ex)
  {  
 		JOptionPane.showMessageDialog(null, "HATA="+ex.getMessage());
  }

}
public void besinekle(String besinad,double besinmiktar,double kalori,int kno)
{
	  Connection baglanti=null;
	  try
	  {
	 	 baglanti=baglan();
	 	 PreparedStatement sorgu=baglanti.prepareStatement("insert into Besinler(BAD,BMİKTAR,BKALORİ,KNO) values(?,?,?,?)");
	 	 sorgu.setString(1, besinad);
     sorgu.setDouble(2, besinmiktar);
     sorgu.setDouble(3, kalori);
     sorgu.setInt(4, kno); 
     sorgu.executeUpdate();
     baglanti.close();
	  }
	 	catch(SQLException ex)
	  {  
	 		JOptionPane.showMessageDialog(null, "HATA="+ex.getMessage());
	  }
}
public void kategoriekle(String kad)
{
	 Connection baglanti=null;
	  try
	  {
	 	 baglanti=baglan();
	 	 PreparedStatement sorgu=baglanti.prepareStatement("insert into Kategoriler(KAD) values(?)");
	 	 sorgu.setString(1, kad);
     sorgu.executeUpdate();
     baglanti.close();
	  }
	 	catch(SQLException ex)
	  {  
	 		JOptionPane.showMessageDialog(null,"HATA="+ex.getMessage());
	  }
}
public void kategorisil(int KNO)
{
	 Connection baglanti=null;
	  try
	  {
	 	 baglanti=baglan();
	 	 PreparedStatement sorgu=baglanti.prepareStatement("delete from Besinler where KNO=? delete from Kategoriler where KNO=?");
	 	 sorgu.setInt(1,KNO);
	 	 sorgu.setInt(2, KNO);
    sorgu.executeUpdate();
    baglanti.close();
	  }
	 	catch(SQLException ex)
	  {  
	 		JOptionPane.showMessageDialog(null,"HATA="+ex.getMessage());
	  }
}
public void kategoriguncelle(String ad,int kno)
{
 Connection baglanti=null;
 try
 {
	 baglanti=baglan();
	 PreparedStatement sorgu=baglanti.prepareStatement("update Kategoriler set KAD=? where KNO=?");
	 sorgu.setString(1, ad);
	 sorgu.setInt(2, kno);
	 sorgu.executeUpdate();
	 baglanti.close();
	 
 }catch(SQLException ex)
 {
	 JOptionPane.showMessageDialog(null, ex.getMessage());
 }
}
public void listdoldur(DefaultListModel[] dlm,int kno,DefaultComboBoxModel[] dcm)
{
	 for(int i=0;i<dlm.length;i++)
	 { 
		 dlm[i].clear();
	   dcm[i].removeAllElements();
	 }
	 Connection baglanti=null;
	  try
	  {
	 	 baglanti=baglan();
	 	 PreparedStatement sorgu=baglanti.prepareStatement("select * from Besinler where KNO=?");
	 	 sorgu.setInt(1,kno);
     ResultSet veri=sorgu.executeQuery();
     while(veri.next())
     {
    	  dlm[0].addElement(veri.getString("BAD"));
    	  dlm[1].addElement(veri.getDouble("BMİKTAR"));
    	  dlm[2].addElement(veri.getDouble("BKALORİ"));
    	  dcm[0].addElement(veri.getString("BAD"));
    	  dcm[1].addElement(veri.getDouble("BMİKTAR"));
    	  dcm[2].addElement(veri.getDouble("BKALORİ"));  	 
     }
     veri.close();
     baglanti.close();
	  }
	 	catch(SQLException ex)
	  {  
	 		JOptionPane.showMessageDialog(null,"HATA="+ex.getMessage());
	  }
}
public void besinsil(String ad,int kno)
{
  Connection baglanti=null;
  try
  {
  	baglanti=baglan();
   	PreparedStatement sorgu=baglanti.prepareStatement("delete from Besinler where BAD=? and KNO=?");
    sorgu.setString(1, ad);
   	sorgu.setInt(2, kno);
   	sorgu.executeUpdate();
   	baglanti.close();
  }
  catch(SQLException ex)
  {
  	JOptionPane.showMessageDialog(null,"HATA="+ex.getMessage());
  }
}
public void besinguncelle(String ad,double miktar,double kalori,int kno,int bno)
{  
	Connection baglanti=null;
   try {
  	 baglanti=baglan();
     PreparedStatement sorgu=baglanti.prepareStatement("update Besinler set BAD=?,BMİKTAR=?,BKALORİ=? where KNO=? and BNO=?"); 
      sorgu.setString(1, ad);
      sorgu.setDouble(2, miktar);
      sorgu.setDouble(3, kalori);
      sorgu.setInt(4, kno);
      sorgu.setInt(5, bno);
     sorgu.executeUpdate();
   } 
   catch(SQLException ex)
   {
  	 JOptionPane.showMessageDialog(null,"HATA="+ex.getMessage());		 
   }
}
public int BNOBUL(String ad,int kno)
{  int bno=0;
  Connection baglanti=null;
  try {
  	baglanti=baglan();
  	PreparedStatement sorgu=baglanti.prepareStatement("select BNO from Besinler where BAD=? and KNO=?");
  	sorgu.setString(1, ad);
  	sorgu.setInt(2, kno);
    ResultSet veri=sorgu.executeQuery();
    veri.next();
    bno=veri.getInt("BNO");
    veri.close();
    baglanti.close();
  }catch(SQLException ex)
  {
  	JOptionPane.showMessageDialog(null,"HATA="+ex.getMessage());
  }
return bno;}
}
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.event.*;
import VeriTabani.*;

class Kalori implements ActionListener,ListSelectionListener,ItemListener{
	  DB dbislem;
	  JPanel anajpn,jpn[]=new JPanel[3];
	  JScrollPane[] jsc=new JScrollPane[3]; 
	  JList[] jlist=new JList[3];
	  DefaultListModel[] dlm=new DefaultListModel[3];
	  JLabel[] jlb=new JLabel[3];
	  String[] baslik= {"Besin","Miktar","Kalori"};
	  JTextField jtpor,jtext[]=new JTextField[3];
	  JButton[] jbtn=new JButton[4];
	  String[] btitle= {"Ekle","Sil","Düzenle","Cıkış"};
	  JComboBox<String> jcsecim; 
	  JComboBox<Integer> jcno; 
	  JFrame frm,frmgun;
	  JButton[] btnkategori; 
  public Kalori(JFrame frm1)
	{  dbislem=new DB();//Veri Tabanı işlemleri icin nesne tanımlanıyor
  	frm=frm1; 
		frm=new JFrame("Kalori Hesaplama");
		frm.setSize(500,500);
		frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
		frm.setLayout(new FlowLayout());
		
		//Anapanel
		anajpn=new JPanel();
		anajpn.setPreferredSize(new Dimension(450,450));
		anajpn.setLayout(new FlowLayout());
		
		//
		  JPanel jpn_secim=new JPanel();
		  jpn_secim.setPreferredSize(new Dimension(100,450));
		  jcsecim=new JComboBox<String>();
		  jcsecim.setPreferredSize(new Dimension(100,20));
		  JLabel jlkategori=new JLabel("Kategoriler");
		  jlkategori.setPreferredSize(new Dimension(100,25));
		  jpn_secim.add(jlkategori);
		  jpn_secim.add(jcsecim);
		  btnkategori=new JButton[3];
		  for(int i=0;i<btnkategori.length;i++)
		  {
		  	btnkategori[i]=new JButton(btitle[i]);
		  	btnkategori[i].setPreferredSize(new Dimension(100,20));
		  	btnkategori[i].addActionListener(this);
		  	btnkategori[i].setActionCommand("btn_"+btitle[i]);
		  	jpn_secim.add(btnkategori[i]);
		  }
		  jcno=new JComboBox<Integer>();
		  jcno.setPreferredSize(new Dimension(100,22));
			dbislem.kategorigetir(jcsecim,jcno);
			jcno.setSelectedIndex(0);
			jcsecim.addItemListener(this);
		anajpn.add(jpn_secim);
		for(int i=0;i<jlist.length;i++)
		{
			jpn[i]=new JPanel();
			jpn[i].setPreferredSize(new Dimension(100,450));
			jpn[i].setLayout(new FlowLayout());
	
			jlb[i]=new JLabel(baslik[i]);
			jlb[i].setPreferredSize(new Dimension(100,22));
		   
			jtext[i]=new JTextField();
			jtext[i].setPreferredSize(new Dimension(100,22));	
		  
			dlm[i]=new DefaultListModel();
		  jlist[i]=new JList(dlm[i]);
		  jlist[i].addListSelectionListener(this);
		  jsc[i]=new JScrollPane(jlist[i]);
		  jsc[i].setPreferredSize(new Dimension(100,290));
	    
		  jbtn[i]=new JButton(btitle[i]);	  
		  jbtn[i].setPreferredSize(new Dimension(100,22));
		  jbtn[i].addActionListener(this);
		  jbtn[i].setActionCommand(btitle[i]);
		  
		  jpn[i].add(jlb[i]);
		  jpn[i].add(jsc[i]);
		  jpn[i].add(jtext[i]);
		  jpn[i].add(jbtn[i]);
		  anajpn.add(jpn[i]);
		}
		for(int i=0;i<Calistir.jcombo[0].getItemCount();i++)
		{
		  dlm[0].addElement(Calistir.dcm[0].getElementAt(i));
			double miktar=sayicevir(Calistir.dcm[1].getElementAt(i).toString());
			double kalori=sayicevir(Calistir.dcm[2].getElementAt(i).toString());
		}
		
		dbislem.listdoldur(dlm,jcno.getItemAt(jcno.getSelectedIndex()),Calistir.dcm);
		jbtn[3]=new JButton(btitle[3]);
		jbtn[3].setPreferredSize(new Dimension(100,22));
		jbtn[3].addActionListener(this);
		jbtn[3].setActionCommand(btitle[3]);
		jpn[0].add(jbtn[3]);
    frm.add(anajpn); 
		frm.setVisible(true);
	}
  JPanel gun[],anagun;
  JTextField[] tgun;
  JLabel[] jlgun;
  String[] jlisim= {"Besin Ad:","Miktarı:","Kalorisi:"};
  JButton btngun;
  public void guncelle()
  { 
  	frmgun=new JFrame("Düzenle");
  	frmgun.setSize(300, 250);
  	frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  	frm.setLayout(new FlowLayout());
  	anagun=new JPanel();
    anagun.setPreferredSize(new Dimension(225,150));
  	gun=new JPanel[2];
  	tgun=new JTextField[3];
  	jlgun=new JLabel[3];
  	btngun=new JButton("Güncelle");
  	btngun.setPreferredSize(new Dimension(100,20));
  	btngun.addActionListener(this);
  	btngun.setActionCommand("Duzenle");
  	for(int i=0;i<gun.length;i++)
  	{
   	  gun[i]=new JPanel();
   	  gun[i].setPreferredSize(new Dimension(100,100));	
  	}
    for(int i=0;i<tgun.length;i++)
    {
  	  tgun[i]=new JTextField();
  	  tgun[i].setPreferredSize(new Dimension(100,20));
  	  jlgun[i]=new JLabel(jlisim[i]);
  	  jlgun[i].setPreferredSize(new Dimension(100,20));
  	  jlgun[i].setHorizontalAlignment(JLabel.RIGHT);
      gun[0].add(jlgun[i]);
      gun[1].add(tgun[i]);
    }
      gun[1].add(btngun);
     anagun.add(gun[0]);
     anagun.add(gun[1]);
  frmgun.add(anagun);
  frmgun.setVisible(true);
  } 
	public static boolean dogrula(JTextField[] jtext)
	{
		int boyut=jtext.length;
	  int sayac=0;
	  for(int i=0;i<boyut;i++)
	    if(jtext[i].getText().length()>0)
	        sayac++;
	   if(sayac==boyut)
	  	  return true;
	return false;} 
  public static double sayicevir(String s)
  {
	  double sayi=-1;
	  try {
		  sayi=Double.parseDouble(s);
	   return sayi;
	  }
	  catch(Exception ex)
	  {
		  return sayi;
	  }
  }
  int BNO;
	@Override
	public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
		int secilen=jlist[0].getSelectedIndex();
		int secilen2=jcsecim.getSelectedIndex();
		double miktar=sayicevir(jtext[1].getText());
		double kalori=sayicevir(jtext[2].getText());
		if(arg0.getActionCommand().equals("Ekle")&&dogrula(jtext)&&miktar>0&&kalori>0&&secilen2>-1)
		{   dbislem.besinekle(jtext[0].getText(),miktar, kalori,jcno.getItemAt(secilen2));
			 dlm[0].addElement(jtext[0].getText());
			 dlm[1].addElement(miktar);
			 dlm[2].addElement(kalori);
			 Calistir.dcm[0].addElement(jtext[0].getText());  
			 Calistir.dcm[1].addElement(miktar);  
			 Calistir.dcm[2].addElement(kalori);  
			 for(int i=0;i<dlm.length;i++)
			  jtext[i].setText("");   
		}
		else if(arg0.getActionCommand().equals("Sil")&&secilen>-1&&secilen2>-1)
		{
			dbislem.besinsil(dlm[0].getElementAt(secilen).toString(),jcno.getItemAt(secilen2));
			for(int i=0;i<dlm.length;i++)
				{
				 dlm[i].removeElementAt(secilen);
		      Calistir.dcm[i].removeElementAt(secilen);
				}
		} 
		else if(arg0.getActionCommand().equals("Düzenle")&&secilen>-1)
		{  guncelle();
			for(int i=0;i<tgun.length;i++)
			{
				tgun[i].setText((dlm[i].getElementAt(secilen).toString()));
			}
			BNO=dbislem.BNOBUL(tgun[0].getText(), jcno.getItemAt(secilen2));
		}
		else if(arg0.getActionCommand().equals("Duzenle")&&dogrula(tgun))
		{
			int kno= jcno.getItemAt(secilen2);
	dbislem.besinguncelle(tgun[0].getText(), Double.parseDouble(tgun[1].getText()), Double.parseDouble(tgun[2].getText()),kno,BNO);
	for(int i=0;i<dlm.length;i++)
			  dlm[i].remove(secilen);
        double kamiktar=sayicevir(tgun[1].getText());
        double bkalori=sayicevir(tgun[2].getText());
    	  dlm[0].insertElementAt(tgun[0].getText(), secilen);
    	  dlm[1].insertElementAt(kamiktar, secilen);
    	  dlm[2].insertElementAt(bkalori, secilen);	
		   frmgun.dispose();
		}
		else if(arg0.getActionCommand().equals("Cıkış"))
		{
			frm.dispose();
			Calistir.frm1.setVisible(true);
		}
		else if(arg0.getActionCommand().equals("btn_Ekle"))
		{
			 String kategoriad=JOptionPane.showInputDialog(frm, "Yeni Kategori Adını Giriniz!!","",JOptionPane.YES_OPTION);	
			 if(kategoriad.length()>0)
					 {
						dbislem.kategoriekle(kategoriad);
						jcsecim.addItem(kategoriad);
					 }
		}
		else if(arg0.getActionCommand().equals("btn_Sil")&&secilen2>-1)
		{
	   int durum=JOptionPane.showConfirmDialog(frm, "Bu kategori silerseniz Bu kategoriye ait Besinleride silersiniz!!");
		  if(durum==0)
	    {
		  	dbislem.kategorisil(jcno.getItemAt(secilen2));
		  	dbislem.kategorigetir(jcsecim,jcno);
	    }
	    }
		else if(arg0.getActionCommand().equals("btn_Düzenle")&&secilen2>-1)
		{
			String kategoriad=JOptionPane.showInputDialog(frm, "Kategorinin İsmini Düzenleyin","",JOptionPane.YES_OPTION);	
			 if(kategoriad.length()>0)
					 { int kno=jcno.getItemAt(secilen2);
						dbislem.kategoriguncelle(kategoriad, kno);					
						dbislem.kategorigetir(jcsecim,jcno);
					 }
		}
		else
			JOptionPane.showMessageDialog(frm, "Alanlar Boş gecilemez");
	}
	@Override
	public void valueChanged(ListSelectionEvent arg0) {
	   JList jlb=(JList)arg0.getSource();
	 int secilen=jlb.getSelectedIndex();
		  for(int i=0;i<jlist.length;i++)
		    jlist[i].setSelectedIndex(secilen);
	}
	@Override
	public void itemStateChanged(ItemEvent arg0) {
		JComboBox<Integer> jcombo=(JComboBox<Integer>)arg0.getSource();
		if(arg0.getStateChange()==ItemEvent.SELECTED)
   	  	dbislem.listdoldur(dlm,jcno.getItemAt(jcombo.getSelectedIndex()),Calistir.dcm);
		  }      
}
/////////////////////////////
public class Calistir implements ActionListener,ListSelectionListener {
  JPanel anajpn,jpn[]=new JPanel[4];
  JScrollPane[] jsc=new JScrollPane[3]; 
  JList[] jlist=new JList[3];
  DefaultListModel[] dlm=new DefaultListModel[3];
  JLabel[] jlb=new JLabel[3];
  String[] baslik= {"Kilo:","Boy:","Yaş:"};
  JLabel[] jlad=new JLabel[3];
  String[] jisim= {"Besinler","Porsiyon","Kalorisi"};
  JTextField jtpor,jtext[]=new JTextField[3];
  JButton[] jbtn=new JButton[3];
  String[] btitle= {"Ekle","Sil","Kalori"};
  static JComboBox[] jcombo=new JComboBox[3];
  static DefaultComboBoxModel[] dcm=new DefaultComboBoxModel[3];
	JLabel[] jlb1=new JLabel[2];
	String[] baslik1= {"Günlük kalori:","Toplam Kalori:"};
	JRadioButton[] jrd=new JRadioButton[2];
	String[] cins= {"Erkek","Kız"};
	ButtonGroup grup=new ButtonGroup();
	static JFrame frm1;
	static JFrame frm2;
  public Calistir()
	{
		frm1=new JFrame("Kalor Hesaplama");
		frm1.setSize(500,500);
		frm1.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		frm1.setLayout(new FlowLayout());
		
		//Anapanel
		anajpn=new JPanel();
		anajpn.setPreferredSize(new Dimension(400,500));
		anajpn.setLayout(new FlowLayout());
		
		//
		for(int i=0;i<jlist.length;i++)
		{
			jpn[i]=new JPanel();
			jpn[i].setPreferredSize(new Dimension(100,500));
			jpn[i].setLayout(new FlowLayout());
			jlb[i]=new JLabel(baslik[i]);
			jlb[i].setPreferredSize(new Dimension(25,25));
			jlad[i]=new JLabel(jisim[i]);
			jlad[i].setPreferredSize(new Dimension(100,18));
			jtext[i]=new JTextField();
			jtext[i].setPreferredSize(new Dimension(65,25));	
			jtext[i].setText("10");
			dlm[i]=new DefaultListModel();
		  jlist[i]=new JList(dlm[i]);
		  jlist[i].addListSelectionListener(this);
		  jsc[i]=new JScrollPane(jlist[i]);
		  jsc[i].setPreferredSize(new Dimension(100,290));
		  jpn[i].add(jlb[i]);
		  jpn[i].add(jtext[i]);
		  jpn[i].add(jlad[i]);
		  jpn[i].add(jsc[i]);
		  anajpn.add(jpn[i]);
		  dcm[i]=new DefaultComboBoxModel();
		}
		jcombo[0]=new JComboBox(dcm[0]);
		jcombo[0].setPreferredSize(new Dimension(100,25));
		jtpor=new JTextField();
		jtpor.setPreferredSize(new Dimension(100,25));
		jpn[0].add(jcombo[0]);
		jpn[1].add(jtpor);
		for(int i=0;i<jlb1.length;i++)
		{  
			jlb1[i]=new JLabel(baslik1[i]);
			jlb1[i].setPreferredSize(new Dimension(90,10));
			jpn[2].add(jlb1[i]);
	 		jcombo[i+1]=new JComboBox(dcm[i+1]);
		}
		for(int i=0;i<jbtn.length;i++)
		{
			jbtn[i]=new JButton(btitle[i]);	  
		  jbtn[i].setPreferredSize(new Dimension(100,25));
		  jbtn[i].addActionListener(this);
		  jbtn[i].setActionCommand(btitle[i]);
		  jpn[i].add(jbtn[i]);
		  anajpn.add(jpn[i]);
		}
		
		jpn[3]=new JPanel();
		jpn[3].setPreferredSize(new Dimension(70,407));
		jrd[0]=new JRadioButton(cins[0],true);
		jrd[0].setPreferredSize(new Dimension(70,25));
		jrd[1]=new JRadioButton(cins[1],false);
		jrd[1].setPreferredSize(new Dimension(70,25));
		grup.add(jrd[0]);
		grup.add(jrd[1]);
		jpn[3].add(jrd[0]);
		jpn[3].add(jrd[1]);
		anajpn.add(jpn[3]);
		frm1.add(anajpn);
		frm1.setVisible(true);
	}
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent arg)
  {
  	 int secilen1=jcombo[0].getSelectedIndex();
  	 double por=Kalori.sayicevir(jtpor.getText());
  	 int secilen2=jlist[0].getSelectedIndex();
  	if(arg.getActionCommand().equals("Ekle")&&secilen1>-1&&por>0)
  	{
  		dlm[0].addElement(dcm[0].getElementAt(secilen1));
  		dlm[1].addElement(virgul(por));
  		double kalori=(por*(double)dcm[2].getElementAt(secilen1))/(double)dcm[1].getElementAt(secilen1);
  	  dlm[2].addElement(virgul(kalori));
  	  gunkal();
  	  topkal();
  	  jtpor.setText("");
  	}
  	else if(arg.getActionCommand().equals("Sil")&&secilen2>-1)
  	{
  		for(int i=0;i<dlm.length;i++)
  			dlm[i].removeElementAt(secilen2);
  		 topkal();
  	}
  	else if(arg.getActionCommand().equals("Kalori"))
  		{  frm1.setVisible(false);
  		  new Kalori(frm2); 	
  		}
  	else
  		JOptionPane.showMessageDialog(frm1,"Besin secilmek zorunda ve miktar boş gecilemez");
  }
  private void topkal()
  {
  	double toplam=0;
  	for(int i=0;i<dlm[2].getSize();i++)
  		toplam+=(double)dlm[2].getElementAt(i);
  	jlb1[1].setText("Top Kal:"+virgul(toplam));
  }
  public static double virgul(double sayi)
  {
  	double sonuc=sayi*100;
  	int sonuc1=(int)sonuc;		
  	sonuc=sonuc1/100.0;
  return sonuc;}
  
  public void gunkal()
  { double[] erkek= {66,13.7,5,6.8};
    double[] kadin= {655,9.6,1.8,4.7};
    double sonuc=0.0;
   double[] oranlar=kadin;
   double[] degerler=new double[4];
   degerler[0]=1;
   for(int i=0;i<jtext.length;i++)
  	 degerler[i+1]=Kalori.sayicevir(jtext[i].getText());
   
   if(jrd[0].isSelected())//jrd radiobuuton secilimi değilmi
  	 oranlar=erkek;
   if(Kalori.dogrula(jtext))
    sonuc=(oranlar[0]*degerler[0]+oranlar[1]*degerler[1]+oranlar[2]*degerler[2])-(oranlar[3]*degerler[3]);
  jlb1[0].setText("Gün Kal:"+sonuc); 
  }
	public static void main(String[] arg)
	{
  new Calistir();
	}
	@Override
	public void valueChanged(ListSelectionEvent arg0) {
	   JList jlb=(JList)arg0.getSource();
	   int secilen=jlb.getSelectedIndex(); 
	  if(secilen>-1)
	  {
		  for(int i=0;i<jlist.length;i++)
		    jlist[i].setSelectedIndex(secilen);
	  }
	} 
}