private string host = "ftp://ftp.example.com";
private string user = "example.com";
private string pass = "sifre";
private FtpWebResponse ftpResponse = null;
private Stream ftpStream = null;
private int bufferSize = 2048;
private FtpWebRequest FTP=null;

public bool download(string sunucu_yolu, string kayitedilecek_yer)
    {
      if (NetworkKontrol.InternetKontrol())
      {
        try
        {
          FTP = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(host + "/" + sunucu_yolu);
          FTP.Credentials = new NetworkCredential(user, pass);
          FTP.UseBinary = true;
          FTP.UsePassive = true;
          FTP.KeepAlive = true;
          FTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile;
          ftpResponse = (FtpWebResponse)FTP.GetResponse();
          ftpStream = ftpResponse.GetResponseStream();
          FileStream localFileStream = new FileStream(kayitedilecek_yer, FileMode.Create);
          byte[] byteBuffer = new byte[bufferSize];
          int bytesRead = ftpStream.Read(byteBuffer, 0, bufferSize);
          try
          {
            while (bytesRead > 0)
            {
              localFileStream.Write(byteBuffer, 0, bytesRead);
              bytesRead = ftpStream.Read(byteBuffer, 0, bufferSize);
            }

            return true;
          }
          catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Hata"); }
          
          localFileStream.Close();
          ftpStream.Close();
          ftpResponse.Close();
          FTP = null;
        }
        catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Hata"); }
        return false;
      }
      else
        return false;
    }
    
    public bool upload(string dosya_yolu)
    {
      if (NetworkKontrol.InternetKontrol())
      {
        try
        {
          FileInfo FI = new FileInfo(dosya_yolu);
          string uri = host + "/" + FI.Name;
          FTP = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(uri);
          FTP.Credentials = new NetworkCredential(user, pass);
          FTP.UsePassive = true;
          FTP.UseBinary = true;
          FTP.KeepAlive = true;
          FTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;
          FTP.ContentLength = FI.Length;
          int buffLength = 2048;
          byte[] buff = new byte[buffLength];
          int contentLen;
          FileStream FS = FI.OpenRead();

          Stream strm = FTP.GetRequestStream();
          contentLen = FS.Read(buff, 0, buffLength);
          while (contentLen != 0)
          {
            strm.Write(buff, 0, contentLen);
            contentLen = FS.Read(buff, 0, buffLength);
          }
          strm.Close();
          FS.Close();
          return true;
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Hata");
          return false;
        }

      }
      else
        return false;
    }
    
    public bool delete(string deleteFile)
    {
      if (NetworkKontrol.InternetKontrol())
      {
        try
        {
          FTP = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(host + "/" + deleteFile);
          FTP.Credentials = new NetworkCredential(user, pass);
          FTP.UseBinary = true;
          FTP.UsePassive = true;
          FTP.KeepAlive = true;
          FTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.DeleteFile;
          ftpResponse = (FtpWebResponse)FTP.GetResponse();
          ftpResponse.Close();
          FTP = null;
          return true;
        }
        catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Hata"); }
        return false;
      }
      else
        return false;
    }

 

using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;

namespace backgroundWorker_Kullanım
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      Thread.RunWorkerAsync();//BackgroundWorker(Thread)'ı RunWorkerAsync() fonksiyonu ile başlatırız.
    }
    int toplam;
    private void Thread_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      //Arka Planda çalışacak kodlarımız. Dikkat: 
      //Örneğin Veritabanından veri çekiyoruz
      //Çektiğimiz verileri burda Arayüz bulunan Componentlere(Listbox,Combobox,Datagridview vs) aktarmıyoruz
      //Çünkü o Componentlere mainThread' te eriştiği için Çapraz iş parçacığı hatası alırız
      //Bu yüzden verileri Array,DataTable,Hash dizilerine,değiskenlere vs atarız 
      //Örnek:
      for (int i = 0; i < 10; i++)
        toplam +=i;
    }

    private void Thread_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {
      //Thread_DoWork fonksiyonu çalışıp bittiğinde ardından bu fonksiyon çalışır
      //Burda ise Arayüz Componentlerine veriyi aktardığımız fonksiyondur
      //Örnek
      label.Text = toplam + "";
    }
  }
}

 

YSA XOR tamamını indir

 public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      tx0.Text = "1";
      tx1.Text = "0";
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double a = 0, b = 0;
      bool k1 = double.TryParse(tx0.Text, out a);
      bool k2 = double.TryParse(tx1.Text, out b);
      if (k1 && k2)
      {
        Random rnd = new Random();
        double w1 = rnd.NextDouble(), w2 = rnd.NextDouble(), w3 = rnd.NextDouble(), w4 = rnd.NextDouble(),
        w5 = rnd.NextDouble();
        double wa = rnd.NextDouble(), wb = rnd.NextDouble();//0.0-1.0 arasında ondalıklı rastgele sayilar üretiliyor

        int[] x1 = { 0, 0, 1, 1 };
        int[] x2 = { 0, 1, 0, 1 };
        int[] d = { 0, 1, 1, 0 };
        double alfa = 0.03;
        double E = 1;
        int sayac = 0;
        double[] A = new double[4];
        double[] B = new double[4];
        double[] C = new double[4];
        double[] Y = new double[4];//Cıktılar
        double[] ee = new double[4];//Cıktıların hata degerleri
        while (E != 0)
        {
          sayac += 1;
          for (int i = 0; i < x1.Length; i++)
          {

            A[i] = w1 * x1[i] + w2 * x2[i] + a * wa;
            if (A[i] > 0)
              C[i] = 1;
            else
              C[i] = 0;

            B[i] = w3 * x1[i] + w4 * x2[i] + C[i] * w5 + b * wb;

            if (B[i] > 0)
              Y[i] = 1;
            else
              Y[i] = 0;
            ee[i] = d[i] - Y[i];
            double delta_w1 = ee[i] * x1[i] * w5;
            double delta_w2 = ee[i] * x2[i] * w5;
            double delta_w3 = ee[i] * x1[i];
            double delta_w4 = ee[i] * x2[i];
            double delta_w5 = ee[i] * C[i];
            double delta_wa = ee[i] * w5;
            double delta_wb = ee[i];

            w1 = w1 + alfa * delta_w1;
            w2 = w2 + alfa * delta_w2;
            w3 = w3 + alfa * delta_w3;
            w4 = w4 + alfa * delta_w4;
            w5 = w5 + alfa * delta_w5;
            wa = wa + alfa * delta_wa;
            wb = wb + alfa * delta_wb;


          }
          double net = a * wa + b * wb;//Fnet fonksiyoun
          double z = 1 / (1 + (Math.Pow(2.718, -net)));//Sigmoid fonksiyonu
          listBox1.Items.Add(z);
          double sonuc = 0;
          for (int j = 0; j < ee.Length; j++)
            sonuc += Math.Pow(ee[j], 2);
          E = sonuc;
        }
        for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)//Sigmoid fonksiyonun grafiği çiziliyor
        {
          this.chart1.Series["İterasyon"].Points.Add((double)listBox1.Items[i]);
          this.chart1.Series["İterasyon"].Points[i].AxisLabel = i + 1 + "";
        }
        label1.Text = sayac + "";
        for (int i = 0; i < Y.Length; i++)//Oluşan son çıktının grafği çiziliyor
        {
          this.chart2.Series["İterasyon"].Points.Add(Y[i]);
          this.chart2.Series["İterasyon"].Points[i].AxisLabel = i + 1 + "";
        }
        for (int i = 0; i < Y.Length; i++)
        {
          richTextBox1.Text += ("Beklenen deger=" + d[i] + " " + "Cıktı degeri=" + Y[i] + "\n");
        }

      }
    }
  }